Työelämää muutetaan yhdessä yrityksen ihmisten kanssa. Ainia Innovationsin toimitusjohtaja Jani Valkonen halusi fasilitoijan avuksi yhteisten pelisääntöjen muodostamiseen. Toivottu lopputulos saavutettiin hyvän yhteissuunnittelun ja työparityöskentelyn avulla.

Ainian toimitusjohtaja Jani Valkonen halusi varmistaa sujuvan siirtymän joustaviin työaikakäytäntöihin sopimalla yhteisistä pelisäännöistä. Itseohjautuvaa työtä tukevat pelisäännöt koskettavat kaikkia työyhteisön jäseniä, joten ne myös päätettiin laatia yhdessä.

Suunnittelimme Janin kanssa yhdessä sitä, mikä on keskustelun tavoite ja millaisia kysymyksiä on olennaista käsitellä. Keskeisiksi teemoiksi nousi vastuu omasta työstä, tiimin yhteiset pelisäännöt sekä seuranta ja palautteen käsittely. Niiden kautta minun oli mahdollista sovittaa keskustelusuunnitelma juuri Ainian tilanteeseen sopivaksi.

Työparin työnjako on tärkeä

Sain keskustelun fasilitointiin työparikseni Lauri Eskelisen. Lauri opiskelee Laurea-ammattikorkeakoulun Service Innovation and Design -koulutuksessa ja halusi päästä vahvistamaan fasilitointiosaamistaan. Kun kävimme alustavaa suunnitelmaa läpi, saimme sovittua myös selkeästä työnjaosta fasilitoijien kesken.

Valitsimme työtavan, jossa fasilitoijat kirjaavat keskustelua eri otsikoiden alle. Minä vastasin keskustelun fasilitoinnista ja ajankäytöstä, Lauri puolestaan vastasi osallistujien virittäytymisestä ja keskustelun kirjaamisesta. Selkeiden roolien ansiosta keskustelu eteni aikataulun mukaan ja osallistujat saivat keskittyä aiheen käsittelyyn.

“Työskentely kokeneemman ja kannustavan fasilitaattorin kanssa oli mielestäni antoisaa. Vaikka ilmoittauduinkin etukäteen apukäsiksi, niin Tuomas otti minut mukaan täysipainoiseksi työpariksi ja pääsin osallistumaan työpajan suunnitteluun ja esittämään mielipiteitäni”, Lauri kuvaa yhteistyön kulkua.

Työparityöskentelyssä tärkeää on se, että tavoite ja suunnitelma siihen pääsemiseksi on kummallekin selkeä ja että työparin välillä vallitsee molemminpuolinen luottamus. Silloin myös työtapojen pienet muutokset ja aikataulun hallinta on helpompaa. Lauri kuvaa työparityön jaettua onnistumista: “Lopputuloksena tulikin meidän molempien yhteinen näkemys suunnitelmasta ja yhteistyö toimi tosi hyvin.”

Tuloksena yhteiset pelisäännöt

Fasilitoidun keskustelun jälkeen osallistujat kokosivat keskustelussa käsiteltyjä asioita yhteen pienryhmissä. Ryhmät tekivät ehdotukset pelisäännöistä, ja kaikkien ryhmien lopputulokset koottiin yhteen. Läsnäolijat nyökkäilivät lopputuloksen äärellä tyytyväisinä: nämä ovat olennaisia ja näihin voimme sitoutua.

Työelämä ei muutu itsestään, vaan muutos vaatii aktiivisia tekoja. “Jos näistä työelämän legacynormeista ja vanhentuneista käytännöistä haluaa eroon, niin tarvitaan muutakin kuin teoriaa”, Jani Valkonen kuvaa. “Muutosta pitää tukea ja ajaa. Oikeanlainen hyvä ja mahdollistava johtaminen on entistä tärkeämmässä roolissa kun itseohjautuvuutta lisätään!”

Mahdollistava johtaminen tarkoittaa juurikin sitä, että ihmiset otetaan mukaan työtapojen uudistamiseen. Mukaan ottamisessa tukena on hyvin fasilitoitu toiminta, Jani jatkaa: “Onnistumisen yksi oleellinen rakennuspalikka on hyvät fasilitaattorit. Ilman heidän osaamistaan ja toimivaa yhteyttä, lopputulokseen pääsyllä ei ole samanlaiset edellytykset.”

Kirjoittaja Tuomas Tirkkonen työskentelee fasilitoijana ja valmentaa fasilitointitaitoja. Ulkopuolinen fasilitoija tukee ihmisten mukaan ottamista työelämän muuttamiseen. Ota yhteyttä, niin suunnittelemme yhdessä tavoitteeseenne sopivan toteutuksen.