Yrityksen henkilöstö tuntee yrityksen arjen. Henkilöstön osallistuminen yrityksen kehittämiseen varmistaa sen, että kokemukset tulevat kuulluksi. Tähän tarkoitukseen sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmätoimittaja Mediconsult Oy kokosi työntekijöiden joukosta kehittämisryhmän. Kehittämisryhmän käynnistäminen tapahtui fasilitointikoulutuksella.

Henkilöstön kuulemisen tapoja on monia. Joskus kehittämisehdotukset tulevat esiin kahvihuonekeskusteluissa tai henkilöstökyselyjen kautta. Työntekijöiden osallistuminen organisaation kehittämiseen voi tarkoittaa myös aktiivista tärkeiden asioiden esiintuomista ja kehittämisehdotusten luomista.

Mediconsultin HR Manager Hanna Larne kokosi vapaaehtoisista työntekijöistä kehittämisryhmän, johon sai ilmoittautua avoimen haun kautta. Kehittämisryhmän tavoitteita tai tarkoitusta Hanna ei asettanut etukäteen, vaan ryhmä sai itse alkuun määritellä omat tavoitteensa.

Lähtölaukauksena ryhmän toiminnalle jäsenet osallistuivat kehittämisosaamista vahvistavaan Tupu Creativen järjestämään koulutukseen.

Fasilitoinnilla eri näkökulmat esiin

Kehittämisryhmään hakeutui henkilöitä Mediconsultin toimipisteistä eri puolilta Suomea ja he edustivat eri rooleja ja työnkuvia yrityksessä. Osallistujat kokivat olennaiseksi, että kehittämisryhmässä ihmiset edustavat erilaisia näkökulmia.

Osallistujien aiemmat kokemukset fasilitoinnista vaihtelivat. Koulutuksen aluksi osallistujat pohtivat, mitä käsite heille tarkoittaa. Keskusteluissa osallistujat määrittelivät, että fasilitointi on ohjaamista, aktivointia ja kysymysten kysymistä.

Fasilitoijan tehtävään liittyy neutraalius. Tilanteen fasilitoija ei asetu asiassa minkään osapuolen puolelle, eikä ohjaa tiettyyn suuntaan, vaan antaa osallistujalle mahdollisuuden oivaltaa.

Kehittämisryhmän jäsenen rooli

Fasilitaattorin roolissa toimiva henkilö asettuu tarkastelemaan käsiteltävää asiaa ulkopuolisesta näkökulmasta. Roolin käsittely käynnisti pohdinnan myös siitä, millaisessa roolissa kehittämisryhmän jäsenet ovat suhteessa muihin työntekijöihin ja muuhun organisaatioon.

Osallistujien mukaan kehittämisryhmän jäsen on kiinnostunut muista, ja nostaa esiin sellaisia työntekijöiden havaintoja, jotka tavallisesti jäävät kahvipöytä- tai käytäväkeskusteluihin. Kehittämisryhmäläisen tehtävänä on aktiivinen kuuntelu ja kysely, rohkaisu ja viestin vieminen. Reiluus ja avoimuus liittyvät keskeisesti kehittämisryhmän rooliin.

Keskustelussa sivuttiin myös kehittämisryhmän tavoitetta. Osallistujat halusivat kehittää yrityksen toimintaa ja varmistaa, että yritys on hyvä työpaikka. Kehittämisryhmä varasi erillisen ajan tavoitteen tarkemmalle määrittelylle.

Prosessi auttaa fokusoimaan

Koulutuksessa käsiteltiin sitä, millaisia vaiheita kehittämisprosessiin tai työpajaan voi kuulua. Virittäytymisen myötä osallistujat saavat käännettyä ajatukset käsiteltävään aiheeseen.

Tavoitteen ja käsiteltävän aiheen määrittelyn kautta päästään käsiksi niihin ongelmiin, jotka aiheuttavat työntekijöissä turhautumista. Kun ongelman todellinen syy on selvitetty, on myös oleellisten ratkaisujen ideoiminen helpompaa.

Osallistujat kokivat myös, että yhdessä tehty yhteenveto sitouttaa läsnäolijoita toimintaan. Seuranta ja arviointi varmistavat sen, että asian käsittely etenee..

Kehittämisryhmän käynnistäminen koulutuksella

Koulutus oli sopiva lähtölaukaus kehittämisryhmän työlle ja päivä auttoi luomaan kehittämisryhmälle yhteishenkeä. Lisäksi fasilitoiva työote soveltuu hyvin yrityksen sisäisen kehittämisverkoston työkaluksi. Sen avulla on helpompaa nostaa erilaisia näkökulmia kuuluviin.

Koulutuksen sisällöt nähtiin hyödylliseksi työn arjessa myös kehittämisryhmän toiminnan ulkopuolella. Tämä näkyi osallistujien antamassa palautteessa: “Hyvin suunniteltu koulutus. Sopivassa suhteessa tekemistä ja asiaa. Hyvää sisältöä, jota voi hyödyntää monessa paikassa.”

“Koulutuspäivä oli loistava startti uudenlaiselle kehittämiseen suuntautuvalle ryhmälle ja auttoi meitä tutustumaan toisiimme muutenkin kuin työprojektien kautta”, Hanna Larne kuvaa päivän antia. “Tunnelma oli koulutuksen jälkeen odottava ja innostunut. Tästä on tosi hyvä jatkaa!”

Koulutus sopii tiimipäivän ohjelmaksi tai toiminnan käynnistämiseen. Koulutuksen sisällöt auttavat osallistujia järjestämään tehokkaampia suunnittelutilaisuuksia ja kehittää myös osallistujien yhteistyötaitoja. Suunnitellaan yhdessä teidän tarpeisiinne sopiva kokonaisuus – ota yhteyttä!