Työelämässä luovuutta tarvitaan silloin, kun täytyy ajatella tai toimia uudella tavalla. Lähes jokainen organisaatio oppii, tuottaa uutta tietoa ja ottaa uudenlaisia työkaluja käyttöön. Tässä kirjoituksessa aiheena on tiimin luovuus: miten työyhteisön luovuutta voi ruokkia?

Kirjoitus on osa luovuutta käsittelevää blogisarjaa, jossa vastaan LinkedInissä ja Twitterissä esitettyihin kysymyksiin.

Luovuus on määritelmällisesti uuden luomista. Työelämässä luovaa ajattelua ja toimintaa on jokaisen organisaation yhteisissä oppimisprosesseissa: otatte uusia työkaluja käyttöön, syvennätte yhteistyötä kumppaneidenne kanssa ja kehitytte siinä, miten työt kannattaa tehdä. Useimmissa organisaatioissa luodaan uutta tietoa päivittäin.

Uuden luominen liittyy myös monen työnkuvan ytimeen. Luovaa ajattelua ja toimintaa tarvitaan niin sisällöntuotannossa, ohjelmistotestauksessa kuin opettamisessakin. Samankaltaisten työtehtävien toistaminen voi kuitenkin puuduttaa, ja silloin on tärkeää tehdä luovuudelle välitsekkaus.

Missä tiimin luovuus näkyy?

Tunnistakaa tiimissä tai työyhteisössä, mitä luovuus tarkoittaa teille.

Jokaisella voi olla eri kokemus siitä, miten luovuus näkyy heidän työssään. Työyhteisössä onkin siis tärkeää keskustella siitä, millaisia näkökulmia luovuuteen kullakin on. Luovuutta ei voi ruokkia ennen kuin tiimissä tai työyhteisössä syntyy yhteinen ymmärrys luovuudesta.

Kun olette tunnistaneet yhdessä sen, mitä luovuus kullekin tarkoittaa, voitte etsiä näkemyksistä yhtäläisyyksiä ja eroja. Tunnistatteko, mistä erot muodostuvat? Onko tiiminne yksimielinen vai onko tiimin sisällä käsityksissä hajontaa? 

Valitkaa esiin nousseista asioista ne, jotka ovat työnne kannalta olennaisimpia. Sitten voitte ruveta vahvistamaan niitä. 

Miten luovuutta vahvistetaan?

Jokaisen tiimin ja työyhteisön toimintakulttuuri on omanlaisensa, jolloin myös keinot luovuuden ruokkimiseen kannattaa löytää tiimin sisältä. On kuitenkin tunnistettu joitain tekijöitä, jotka tukevat luovaa toimintakulttuuria.

Työyhteisön luovuutta tukee kunnioittava ilmapiiri, jossa työn tavoitteet on kaikilla selkeästi tiedossa. Olennaisen tiedon avoin saatavuus ja aktiivinen kommunikointi vahvistavat luovaa kulttuuria. Niistä on hyötyä sekä arkipäivän luovuudessa että innovaatioiden kehittämisessä.

Aktiivinen kommunikointi tarkoittaa sitä, että yhteisestä tavoitteesta ja työntekijöiden odotuksista tavoitetta kohtaan viestitään aina, kun sille on tarve. Viestintä ei ole kertaluontoinen ja yksisuuntainen teko, vaan jatkuvaa, rakentavaa vuorovaikutusta.

Luovuus kukkii työyhteisössä, jossa työntekijöiden välillä vallitsee keskinäinen luottamus ja arvostus. Avoimuus ja selkeä tavoite auttavat myös niiden rakentamisessa.

Liitä luovuus osaksi työn tavoitteita

Luovuutta ei pidä käsitellä työyhteisössä siten kuin se olisi arjen yläpuolella. Kun olette tunnistaneet tiimillenne tärkeät luovuuden tekijät, voitte pohtia, miten ne liittyvät työnne tavoitteisiin:

  • Millaisia liiketoiminnan tavoitteita ne tukevat? 
  • Miten ne vaikuttavat asiakaskokemukseen tai työhyvinvointiin? 
  • Mihin strategiseen tavoitteeseen luovuus liittyy?

Työn tavoitteita seurataan erilaisten indikaattorien ja mittareiden avulla. Kun ensin tunnistatte, mihin työn tavoitteeseen luovuus liittyy, ja tunnistatte tavoitteen seurannassa käytetyn indikaattorin, voitte seurata myös sitä, miten luovuuden vahvistaminen vaikuttaa työhönne.

Mittaamisesta seurantaan ja arviointiin

Perinteisten indikaattorien rinnalle on hyvä ottaa seurannan välineeksi kokemukset. Keskusteluissa ja tiimipalavereissa voitte käydä läpi, miten työn tekeminen on muuttunut, millaisia kokemuksia luovuuden vahvistamisesta on ja miten koette sen tuoman hyödyn. 

Kokemukset voidaan pukea tarinoiksi, eli niitä voidaan käsitellä narratiiveina. Kokemusten taltioimiseen voi käyttää esimerkiksi videopäiväkirjaa tai twiitin pituuteen tiivistettyä viikottaista reflektiota.

Tupu Creativen uutiskirjeen tilaajat saivat elokuussa lahjaksi työpajapohjan, jonka avulla tiimin luovuutta voi vahvistaa. Tilaamalla uutiskirjeen tästä linkistä, myös sinä saat työpajapohjan käyttöösi.

Tupu Creative rakentaa kanssanne luovuutta tukevaa kulttuuria. Jos haluatte syventää työskentelyä ulkopuolisen fasilitaattorin kanssa, olkaa yhteydessä.