Fasilitointi tarkoittaa ihmisten välisen yhteistyön ohjaamista: tunnelman virittämistä työskentelylle, tavoitteen kirkastamista, luovaa ongelmanratkaisua ja suunnitelmien jäsentämistä yhdessä osallistujien kanssa. HUOM! Tämä artikkeli on julkaistu vuonna 2019. Tutustu myös vuoden 2021 päivitettyyn versioon:  Mitä fasilitointi tarkoittaa? (2022)

Fasilitaattori on henkilö, joka vastaa siitä, että ryhmä pääsee yhdessä asetettuun tavoitteeseen. Siihen fasilitaattori käyttää erilaisia tehtäviä, joiden avulla osallistujat esimerkiksi:

  • määrittelevät tavoitetta
  • ideoivat ratkaisuja
  • jäsentävät yhdessä tuotettua materiaalia tai
  • arvioivat lopputulosta.

Tehtäviä kutsutaan fasilitoinnin menetelmiksi, ja niiden valintaa ohjaa aina yhdessä asetettu tavoite. Fasilitaattori ymmärtää erilaisia prosesseja, eli tapoja, joilla haluttu tavoite voidaan saavuttaa.

Fasilitoinnin mahdollisuudet

Fasilitointi auttaa tavoitteeseen pääsemisessä erilaisissa kokouksissa, palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen työpajoissa, strategiatyöstössä ja organisaatioiden kehittämisessä sekä seminaareissa ja keskustelutilaisuuksissa.

Fasilitointia ei kutsuta kuitenkaan pelkäksi ohjaamiseksi: fasilitaattorin roolissa oleva henkilö ei ohjaa osallistujia itse päättämäänsä suuntaan, vaan auttaa osallistujia toimimaan yhdessä asetettua tavoitetta kohti.

Hyvin fasilitoidussa tilaisuudessa osallistujat vaikuttavat aidosti lopputulokseen ja tavoite saavutetaan nopeammin kuin esimerkiksi perinteisessä puheenvuoroihin perustuvassa kokouksessa. Fasilitointi säästää osallistujien aikaa ja lisää yhteistä ymmärrystä aiheesta.

Vuorovaikutus selkeäksi

Fasilitaattori voi varmistaa, onko ymmärtänyt osallistujan näkökulman oikein, tai voi kysyä kysymyksiä, jotka vievät työskentelyä eteenpäin.

Joskus fasilitaattori saattaa myös kyseenalaistaa tai haastaa osallistujia ajattelemaan sellaisiakin näkökulmia, joita osallistujat eivät itsenäisesti osaisi tai haluaisi ajatella.

Fasilitoinnin avulla esimerkiksi kehittämistilaisuuteen osallistuvien, eri näkökulmia edustavat henkilöt ymmärtävät paremmin kokonaiskuvaa käsiteltävästä asiasta. Tieto eri tahojen välillä kulkee nopeammin, ja samoin tieto mahdollisista kompastuskivistä saavuttaa kehittäjät jo varhaisessa vaiheessa.

Kuka tahansa voi fasilitoida

Fasilitaattorin roolin voi ottaa joku oman työyhteisön sisältä. Tällöin fasilitaattorin roolin ottanut asettuu tarkastelemaan käsiteltävää asiaa ikään kuin ulkopuolisesta näkökulmasta ja hänen tavoitteekseen muodostuu prosessin ohjaaminen.

Fasilitaattori voi olla myös organisaation ulkopuolinen henkilö. Organisaatio voi valita ulkopuolisen fasilitaattorin siksi, että työskentelyn ohjaaminen olisi neutraalimpaa. Joskus työskentelyä voi fasilitoida työpari, jossa toinen on organisaation sisältä ja toinen ulkopuolinen.

Fasilitointi tarkoittaa helpottamista

Minä tutustuin fasilitointiin ensimmäisen kerran teatteri-ilmaisun ohjaajan (AMK) opinnoissa. Yhteisötaiteilijan roolissa sen avulla pystyin laittamaan omat ajatukseni syrjään ja kääntämään huomion osallistujiin. Olen suunnitellut projekteja, ohjannut keskusteluja ja luonut yhteistä ymmärrystä fasilitoivalla otteella työpajoissa, seminaareissa ja työpaikoilla.

Fasilitointia voi lähestyä myös muista taustoista käsin tai toisenlaisilla painotuksilla. Yhteenvetona voi todeta, että fasilitointi on yksi tapa kuvata tilaisuuden vetäjän roolia. Termi auttaa hahmottamaan hieman näkymättömäksi jäävää roolia.

Sanan alkuperä on latinankielisessä sanassa ’facilis’, joka tarkoittaa helppoa. Eräällä tavalla fasilitointi tarkoittaa helpottamista. Fasilitaattori varmistaa, että osallistujat pääsevät antamaan panoksensa yhteistyölle.

Kun haluat antaa asiantuntijoille tilan keskittyä asiantuntemukseen, ole yhteydessä. Olen empaattinen ja aikaansaava fasilitaattori, ja teen tilaisuudestanne, seminaaristanne tai kehittämisprosessistanne sellaisen, että jokainen osallistuja pääsee antamaan siihen panoksensa.